Нови абонати: 0898 577 045 | Техническа поддръжка: 0899 806 692 contact@bgvhod.com

Услуги

Изготвяне на технически паспорти

 

 

Едно от възможните решения на проблема с рушащия се застаряващ жилищен фонд в страната е свързано с паспортизация на съществуващите вече жилищни сгради. Технически паспорти на съществуващите строежи – общинска, частна или държавна собственост, в т.ч. и строежите – които са смесена частна и държавна собственост, или пък смесена частна и общинска собственост, се съставят до 2022 г.

Обследване на строежите се осъществява от консултант, притежаващ лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройство по ред, посочен в чл.166, ал.2, или от проектанти с пълна проектантска правоспособност от различни специалности.

Ако обследването е извършвано от консултант, в неговия състав се включват физически лица, които упражняват технически контрол по част „Конструктивна” и които са включени в списък, поготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и обнародван в „Държавен вестник”.

Ако обследването се осъществява от проектанти, в техния състав се включват физически лица, които упражняват технически контрол по част „Конструктивна”, а също и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценяване на останалите характеристики на строежите според чл.169, ал.1-3.

Част от общото обследване е и това за енергийна ефективност на строежите и то се извършва от юридически или физически лица, отговарящи на изискванията, посочени в Закона за енергийната ефективност. Редът за финализиране на обследването на строежите се определя с наредба по чл.176а от ЗУТ.

Технически паспорт може да се състави:

– за нов строеж, преди да е въведен в експлоатация;

– за съществуващ строеж, след като бъде проведено обследване по реда от глава трета;

– след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване, преустройство на съществуващ строеж или отделна част от него, а също и при извършване на монтажни и строителни работи в него, ако за тях се изисква издаване на разрешение за строеж в съгласие с глава осма, раздел III от ЗУТ.

В техническия паспорт биват отразени всички промени в характеристиките на строежа, които са настъпили при пристрояване, надстрояване, възстановяване, реконструкция, ремонт или обновяване.

Техническия паспорт се съставя за целия строеж.

Той може да се състави и за отделни части или етапи на строежите, за които е позволено да се използват и изпълняват самостоятелно при условията и съгласно реда на чл.152, ал.2 ЗУТ.

След финализиране на строежа техническите паспорти, създадени за отделните части /етапи/ се обединяват в общ паспорт.

Собствениците на строежите с договор възлагат съставянето на технически паспорти.

Оригинален технически паспорт се изготвя в два екземпляра на хартиен носител, които са подписани от съставителя, а също и на магнитен носител.

За нов строеж от първа до четвърта категория технически паспорт се съставя от консултанта едновременно с подготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. Документът за строежите от пета категория се съставя след завършване на СМР от техническия ръководител.

Технически паспорт на нов строеж се изготвя преди издаване на разрешение за ползване или удостоверение за неговото въвеждане в експлоатация.

Извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 ЗУТ за съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се.

Обследването съдържа съставяне на информационна база данни за нормативните  стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, както и тези, които са свързани със съществените изисквания по чл.169, ал.1-3 ЗУТ;

посочване на действителните технически характеристики на строежа според разделите на част А от техническия паспорт;

анализиране на действителните технически характеристики на строежа и оценяване на съответствието им с нормативните стойности, които са определени в т.1;

– предвиждане на мерки;

– доклад с резултатите от обследването.

– действителните технически характеристики на строежа се установяват посредством:

– събиране и проучване, както и анализ на техническата документация;

– при липса на техническа документация – екзекутивно заснемане;

– оглед и измервания на строежа с цел събиране на технически данни;

– извършване на нужните изчислителни проверки, които са свързани с пробни натоварвания, измервания и т.н.

Установените действителни технически характеристики и сравнението им с нормативните характеристики по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 ЗУТ в табличен вид се документират за всеки строеж според предназначението му.

Обследване на строежите се осъществява от лицата по чл.176в, ал.1-4 ЗУТ

Изграждане на системи за контрол на достъпа.

 

БГ Вход предлага изграждане, поддръжка и ремонтиране на всякакви видове системи за контролиране на достъпа на бизнес- и жилищни сгради, асансьори и т.н.

Системите за контролиране на достъпа се прилагат навсякъде, където е нужно заключване и контролиране на достъп от много хора. Може да се комбинират за достъп до различни части от сградата  – асансьор, различни етажи, подземни гаражи и др.

Имат много предимствата пред стандартните заключващи механизми, като по-добра надеждност на заключването и контролирането на лицата, имащи достъп до сградата. За разлика от обикновената ключалка, заради липса на механични елементи, животът на подобна система е осезаемо по-дълъг от този на едно конвекционално заключване. Има и възможност да се ограничи достъпът на лица като наематели и инкасатори например, които вече не са обитатели на сградата.

Важно е също, че системите за контрол на достъпа придават на всеки вход, в който се използват, по-модерен и естетичен вид.

Специалистите на БГ Вход ще Ви консултират и съдействат при избора на тип система за контролиране на достъпа, вид на заключващия механизъм и т.н. Монтажът ще се извърши професионално, с високо качество, а както гаранционният, така и извънгаранционният сервиз ще се извършват с необходимото внимание и качество.

Не се колебайте да се свържете с нас при нужда от допълнителна информация.

Домашен Майстор

 

БГ Вход предлага на клиентите си абонаментната услуга домашен майстор. Тя е комплексна и е създадена с цел улеснение на отделните домакинства в етажните собствености и различни индивидуални клиенти, управлявани от нас. В случай, че ви е омръзнало от скъпи хладилни техници, водопроводчици, ел. техници и пр., предлагаме Ви адекватно и бързо решение на възникналите технически проблеми в дома Ви. Нашият екип от високо квалифицирани специалисти в отделните технически сфери е на ваше разположение на телефонната ни линия за технически аварии, която е денонощна. Реагира в максимално кратки срокове за отстраняването на неизправности и повреди в дома ви като ремонт на електроуреди, монтажи и дребни ремонти, електро и ВиК инсталации и др.

Застрахователни услуги.

 

Домът е сред най-ценните неща за всеки един човек. Именно за това е изключително важно той да получи възможно най-добрата защита. БГ Вход, заедно с един от водещите застрахователни брокери в България предлага на своите клиенти отлични условия за застраховане на домашно и друго имущество. Ще получите най-добри условия на най-ниски цени. Ако желаете да се консултирате с от едни от най-добрите специалисти в сферата на застраховането в страната, свържете се с нас без никакви колебания.

Юридически консултации

 

БГ Вход предлага на клиентите си юридически консултации в областта на гражданското и публичното право. Нашият юридически екип включва високо квалифицирани правоспособни юристи и има за цел не просто да консултира клиента, който изпаднал в неприятна ситуация, а детайлно и прецизно да анализира проблема, а след това да предложи варианти за неговото разрешаване, включително и извънсъдебно. Тази услуга е подходяща за частни клиенти, а също и за домоуправители, които  търсят решения за проблеми с незаконно строителство, спорове с комунални дружества, неплатени месечни вноски и др.

Организация на планови ремонти и подобрения.

 

БГ Вход предлага пълна процедура по организиране и изпълнение на планови ремонти и на подобрения в етажни собствености, които не са клиенти на компанията. Ежедневната ни работа включва дейности като ремонти на покрив, подмяна на дограма, фасада, ВиК щрангове, ВиК- и електроинсталации, различни подобрения – системи за контролиране на достъпа, енергоспестяващо осветление и т.н.

Нашият богат опит в сферата ни позволява да предложим пълно обслужване по всеки капиталов ремонт във входа Ви.

Процедурата е дълга и съдържа:

– начален оглед от специалист;

– подготвяне на доклад за състоянието;

– подготвяне на техническото задание за ремонт;

– оферти от възможни изпълнители;

– свикване, провеждане и съставяне на протокол от общо събрание на собствениците за избиране на изпълнител;

– уточняване и разпределяне на вноските от всички собственици и тяхното инкасиране по удобен начин;

– консултиране по изготвянето и подписването на договор;

– контролиране на изпълнението на ремонта;

– приемане на ремонта в съгласие с разпоредбите на ЗУТ;

– контролиране и съдействие по време на гаранционния срок на ремонта;

Процедурата изглежда сложна и тромава, но, въпреки това, специалистите на БГ Вход могат да съдействат всичко да протече гладко. Опитът ни ще помогне за максимално бързо и качествено изпълнение на всеки желан ремонт или подобрение.