За нови абонати и техническа поддръжка: 0897 929 652 [email protected]

Услуги

Техническа паспортизация на сгради

 

 

Изготвянето на технически паспорти на съществуващи строежи, които могат да бъдат с общинска, частна или държавна собственост, както и със смесена такава, или пък смесена частна и общинска собственост, следва да се съставят до 2022 г. Паспортизацията на сгради представлява едно от възможните решения на проблема с рушащия се, стар жилищен фонд в България.

Обследване на строежите се извършва от консултант, притежаващ лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоустройство съгласно реда, посочен в чл.166, ал.2. Процедурата може да се осъществява и от проектанти от различни специалности, с пълна проектантска правоспособност.

Ако обследването се извърши от консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” и които биват включени в списък, изготвен от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Този списък трябва да бъде обнародван в „Държавен вестник”.

Ако обследването се прави от проектанти, в състава им се включват физически лица, които упражняват технически контрол по част „Конструктивна”, а също така и проектанти с различни специалности, притежаващи с пълна проектантска правоспособност, за да бъдат оценени и останалите характеристики на строежите, по реда на чл.169, ал.1-3.

Обследването за енергийна ефективност на строежите представлява част от общото обследване. То се осъществява от юридически или физически лица, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за енергийната ефективност. Редът за финализиране на обследването на строежите е определен с наредба по чл.176а от ЗУТ.

Технически паспорт може да бъде съставен за следните обекти:

– за нов строеж, преди въвеждането му в експлоатация;

– за вече съществуващ строеж, след проведено обследване по реда, посочен в глава трета;

– след завършена реконструкция, основен ремонт или основно обновяване, преустройство на даден строеж или отделна част от него, а също така и при извършване на монтажни и строителни работи в него, ако за тях е изискуемо издаване на разрешение за строеж, съгласно с глава осма, раздел III от ЗУТ;

В техническия паспорт се отразяват всички промени в характеристиките на строежа, настъпили след дейности като: надстрояване, възстановяване, пристрояване, реконструкция, ремонт или пълно обновяване.

Техническият паспорт се изготвя за целия строеж.

Той може да бъде съставен и за отделни части или фази на строителство, за които е позволено да се използват и изпълняват самостоятелно и в съответствие с условията и реда на чл.152, ал.2 от ЗУТ.

След финализиране на строежа, техническите паспорти, изготвени за отделните части (етапи на строежи), се обединяват в един общ паспорт.

Съставянето на технически паспорти се възлага от собствениците на строежите чрез писмен договор.

Оригиналният технически паспорт се изготвя в два екземпляра – на хартиен носител и на магнитен носител. И двата хартиени екземпляра се подписват от съставителя.

За нов строеж от първа до четвърта категория технически паспорт се съставя от консултанта едновременно с подготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 ЗУТ. Документът за строежите от пета категория се съставя след завършване на СМР от техническия ръководител.

Техническата паспортизация на нов строеж от първа до четвърта категория се извършва от консултанта, едновременно с подготвяне на окончателен доклад, по реда на чл.168, ал.6 от ЗУТ. Документът за строежите от пета категория се изготвя след завършване на СМР от страна на техническия ръководител.

Обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ за съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж.

Обследването се състои от съставяне на информационна база данни за нормативните стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, включително свързаните с изискванията по чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. При него се извършва следното:

– посочват се действителните технически параметри на строежа, съгласно разделите на част А от техническия паспорт;

– анализират се реалните технически характеристики на строежа;

– оценяват се тяхното съответствие с нормативните стойности, посочени в т.1;

– предвижда се вземането на мерки;

– изготвя се доклад с резултатите от обследването;

Реалните технически характеристики на строежа се установяват чрез следните методи:

– събиране, проучване и анализиране на техническата документация;

– в случай на липса на техническа документация – посредством екзекутивно заснемане;

– оглед и измервания на строежа, с оглед набиране на технически данни;

– оглед и измервания на строежа, с оглед набиране на технически данни;

Всички установени действителни технически характеристики и тяхното сравняване с нормативните такива по съществените изисквания на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ се отбелязват в табличен вид за всеки строеж, според неговото предназначение.

Обследването на строежите се извършва от лицата, посочени в по чл.176в, ал.1-4 от ЗУТ.

Изграждане и поддръжка на системи за контрол на достъпа

 

БГ Вход предоставя на своите клиенти услуги по изграждане, поддръжка и ремонт на различни видове системи за контрол на достъпа в бизнес и жилищни сгради, работни помещения, асансьори и т.н.

Контролиращите достъпа системи са приложими на всяко място, където е нужно заключване и ограничаване на достъпа от много хора. Те могат да бъдат комбинирани с цел осигуряване на достъп до различни части от сградата – етажите, асансьора, подземните гаражи и други вътрешни помещения.

Предимствата на предлаганите от БГ Вход системи за контролиране на достъпа са много повече, сравнено със стандартните заключващи механизми. Първите предлагат по-добра надеждност на заключването и контрол на лицата с достъп до дадената сграда. Експлоатационният живот на подобна система е значително по-дълъг, в сравнение с този на едно стандартно заключване, именно поради липсата на механични елементи. Освен това съществува и възможност да се ограничи достъпът на лица като наематели и инкасатори, които вече не се водят обитатели на сградата. Друга важна характеристика системите за контрол на достъпа е в това, че те придават на всеки вход естетически по-привлекателна и по-модерна визия.

Когато избирате най-адекватна за сградата, в която живеете, система за контролиране на достъпа, вие можете да разчитате на професионалната консултация от страна на експертите на БГ Вход. Ние ще ви съдействаме при избора на тип система, вида на заключващия механизъм и ще отговорим на всеки ваш въпрос. Монтирането ще бъде извършено с внимание и най-качествено – така, както и гаранционното, и извънгаранционното сервизно обслужване.

За най-точен избор на система за контрол на достъпа до вашата сграда, както и за всякакви въпроси, свързани с нея, не се колебайте да се свържете с нас.

Услуга „Домашен майстор“

 

С цел улесняване на всяко домакинство в една сграда, БГ Вход предлага на клиентите си абонаментната услуга „Домашен майстор“. Тя е комплексна и е създадена, за да бъде в полза на всички, които имат нужда от поправки у дома. Екипът ни е съставен от висококвалифицирани специалисти в отделни технически сфери и е на разположение на денонощна телефонна линия. Ние реагираме в максимално кратки срокове на всеки сигнал за авария и работим за бързото отстраняване на неизправности и повреди във вашия дом, като извършваме ремонти на електроуреди, монтажи, електро- и ВиК инсталации и др. дейности.

Отпада необходимостта от закупуване на скъпоструващи битови уреди или от немалки разходи за водопроводчици, електротехници, ВиК и други майстори. Вместо това, алтернативата е да се възползвате от услугата ни „Домашен майстор“, която предлага адекватно, незабавно решение на възникнали технически проблеми в дома.

Услуги по застраховане

 

Сигурността и безопасността на вашия дом са от първостепенно значение. За да бъде защитени по най-добрия начин, БГ Вход работи съвместно с водещи застрахователни брокери в България, които ви предлагат отлични условия за застраховане на лично, домашно и друго имущество. Нашите клиенти получават възможно най-голяма гаранция за сигурност на най-достъпни цени.

В случай че желаете да се погрижите за защитата на своя дом, както и при необходимост от консултация с от едни от най-добрите специалисти в застрахователната сфера, свържете се с нас.

Правни консултации

 

Юридическият екип на БГ Вход е съставен от висококвалифицирани, правоспособни юристи и работи с мисията не само да консултира клиента, озовал се в нежелана ситуация, но и внимателно, прецизно да анализира проблема му. Клиентите ни, имащи нужда от правна помощ, ще получат предложения с варианти за разрешаване на проблем от юридическо естество, включително и за извънсъдебна процедура.

Предлаганите от нас правни консултации са в областта на гражданското и публичното право. Услугите са подходящи както за частни лица, така и за домоуправители, на които им трябват решения на проблеми във връзка с незаконно строителство, при спорове с комуналните дружества, в случаи на неплащане на месечни вноски и др. положения, изискващи правна помощ.

Планови ремонти и подобрения

 

При необходимост от извършване на планови ремонти и подобрения в етажни собствености, които не са клиенти на компанията, БГ Вход предлага пълната процедура, включваща организиране, изпълнение и контролиране. Сред ежедневните ни дейности са следните: ремонти на покриви, подмяна на дограми, освежаване и подмяна на фасада, ВиК щрангове, изграждане на ВиК и електроинсталации, извършване на различни подобрения (системи за контрол на достъпа, енергоспестяващо осветление и т.н.).

Базирайки се на богатия си опит в сферата, ние предоставяме пълно обслужване по всеки капитален ремонт във вашия вход.

Процедурата включва всеобхватни дейности:

– първоначален оглед от страна на специалист;

– подготовка на доклад за състоянието на обекта;

– съставяне на техническото задание за ремонт;

– събиране и оформяне на оферти от кандидат-изпълнители;

– подготовка, свикване, провеждане и съставяне на протокол от общо събрание на собствениците с цел избиране на изпълнител;

– уточняване на сумите и разпределяне на вноските от всички собственици;

– инкасиране на вноските по най-удобен начин;

– консултации относно изготвянето и подписването на договор;

– контрол върху изпълнението на ремонтните дейности;

– съгласуване и приемане на ремонта, в съответствие с разпоредбите на ЗУТ;

– осъществяване на контрол и оказване на съдействие по време на гаранционния срок на ремонта;

Въпреки че процедурата е сложна и дълга наглед, специалистите на БГ Вход са в състояние да съдействат на всеки етап, за да протече безпроблемно. Опитните ни специалисти максимално бързо и качествено ще изпълнят всеки желан ремонт или подобрение по начина, по който си го представяте.