Нови абонати: 0898 577 045 | Техническа поддръжка: 0899 806 692 contact@bgvhod.com

Услуги

Пакет
Касиер

399лв./мес.

Финансова част

Z
Обслужване и управление, както и самото създаване на задължителен фонд Ремонт и обновление на етажната собственост, като това се осъществява съгласно разпоредбите на ЗУЕС.

Z
Съставяне на проекто-бюджет , който е съобразен напълно с разпоредбите на ЗУЕС и нуждите на етажната собственост.

Z
Събиране на месечните вноски по начин, удобен за клиентите.

Z
Посещение поне два пъти месечно от мобилни касиери на БГ Вход, които са оборудвани с електронни устройства за инкасиране в реално време и дават пълна гаранция за средствата на етажната собственост.

Z
Възможности за заплащане на вноските към етажната собственост на всяка една каса на Easy Pay и през системата на ePay лесно, удобно и бързо,без да бъдат начислявани допълнителни такси.

Z
Вноските към етажната собственост може да бъдат платени и на място в офиса на БГ Вход както в брой, така и с карта, а също и по банков път по сметка на компанията.

Z
Следим стриктно за извършване на плащания в срок на всички разходи на етажната собственост.

Z
Съставяне на месечни отчети по отношение на приходите и на разходите на етажната собственост и оповестяването им по достъпен за собствениците начин, като се използва информационното табло във входа, а също и информационната система на компанията.

Z
Всеки месец се изготвят справки за дължими суми и на неизрядни платци в етажната собственост и се публикуват по удобен начин за собствениците, отново на информационното табло във входа и в информационната система на компанията.

Z
Осигурен достъп до информационна система на БГ Вход, която предоставя информация за финансови отчети, възможност за справки в реално време и архивирани документи, които касаят етажната собственост, като протоколи от общи събрания и т.н.

Z
Известяване за дължимите суми чрез SMS всеки месец.

Z
Досъдебна процедура при нужда от събиране на просрочени вноски с помощта на специализиран колекторски отдел.

Пакет
Техническа поддръжка

399лв./мес.

Техническа част

Z
Всяка седмица квалифицирано техническо лице извършва посещение на етажната собственост и отстранява дребни неизправности по време на посещението, като смяна на електрически лампи, ремонт на брави и на дръжки на входна врата, реглаж на автомати на входни врати и други.

Z
Всяка седмица квалифицирано техническо лице извършва посещение на етажната собственост и отстранява дребни неизправности по време на посещението, като смяна на електрически лампи, ремонт на брави и на дръжки на входна врата, реглаж на автомати на входни врати и други.

Z
Организираме отстраняването на установени неизправности и ремонтни дейности от технически екип, вътрешен за фирмата, който е снабден със специализирана техника.

Z
Непрекъсната комуникация и контрол над дружества, които извършват услуги, свързани с поддръжката на съоръжения в етажната собственост като фирми за озеленяване, асансьорни фирми и други.

Z
Процедура около организирането на планови ремонти и различни подобрения в етажната собственост, в съгласие с разпоредбите на ЗУЕС, посредством предоставяне на най-малко 3 оферти за съответната дейност от специализирани в сферата фирми.

Z
Телефонна линия 24/7 за аварийни сигнали и за незабавна реакция в случай, че настъпилата ситуация го изисква.

Пакет
Домоуправител

599лв./мес.

Административна част

Z
Свикване и провеждане, както и протоколиране на планирани, извънредни и периодични общи събрания на етажната собственост в съгласие с разпоредбите на ЗУЕС.

Z
Организация и изпълнение на решенията, взети на общо събрание на етажна собственост с помощта на специална информационна система за контролиране на качеството на услугата.

Z
Процедура за изготвяне и за приемане на правилник за вътрешния ред, който е в съгласие със законовите изисквания и със спецификите на конкретната етажна собственост.

Z
Съставяне, актуализация и поддръжка на електронна книга на собствениците и на ползвателите в етажната собственост.

Z
Организиране на други дейности в етажната собственост и изготвянето на графици и планове за снегопочистване и т.н.

Z
Представяне на етажната собственост пред органи на районната администрация, държавни и общински органи, ведомства, електроразпределителни, топлоснабдителни и водоснабдяващи дружества.

Z
Осигуряване на лично административно обслужване на клиентите в етажната собственост от страна на административния отдел на компанията.

Пакет
Персонален Мениджър

899лв./мес.

Административна част

Z
Процедура oколо свикването, провеждането и протоколирането в съгласие с разпоредбите на ЗУЕС на планирани, извънредни и периодични общи събрания на етажна собственост.

Z
Процедура oколо свикването, провеждането и протоколирането в съгласие с разпоредбите на ЗУЕС на планирани, извънредни и периодични общи събрания на етажна собственост.

Z
Процедура за изготвянето и приемането на правилник за вътрешния ред, в съгласие със законовите изисквания и със спецификите на съответната етажна собственост.

Z
Организация и изпълнение на решенията, взети на общо събрание на етажна собственост с помощта на специална информационна система за контролиране на качеството на услугата.

Z
Организиране на други дейности в Етажната Собственост и съставянето на графици и планове за снегопочистване и т.н.

Z
Съставяне, актуализация и поддръжка на електронна книга на всички собственици и ползватели в етажната собственост.

Z
Лично административно обслужване за всички клиенти в етажната собственост от страна на административния отдел на компанията.

Z
Представяне на етажната собственост пред органи на районната администрация, държавни и общински органи, ведомства, електроразпределителни, топлоснабдителни и водоснабдяващи дружества.

Z
Съставяне на жалби, молби и сигнали към ведомства, държавна администрация, дружества за комунални услуги и различни други лица за обслужване на нуждите на етажната собственост.

Z
Уведомяване на клиентите чрез телефонни обаждания и със SMS-и за предстоящи общи събрания на етажната собственост.

Z
Събиране на информацията, нужна за качествено управление и обслужване на етажната собственост, ако не е налична достатъчно такава.

Z
Изготвяне на нотариални покани, както и предявяване на гаранционни претенции към инвеститори и строители.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги