За нови абонати и техническа поддръжка: 0897 929 652 [email protected]

Въпроси

Какъв е начинът за разпределяне на разходите за управление и поддръжка на етажната собственост?

Методите за разпределение на разходите за управлението и поддръжката на етажната собственост са подробно описани в ЗУЕС.

Съгласно чл. 51., т. 1, разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно, в зависимост от броя на собствениците, включително ползвателите, обитателите и членовете на техните домакинства, независимо на кой етаж се помещават.

Съгласно описаното в т. 2, не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6 години, както и от собственик, обитател или ползвател, пребиваващ в етажната собственост за не повече от тридесет дни в рамките на една календарна година.

В т. 3 е указано, че Общото събрание при мнозинство, повече от петдесет на сто от идеалните части от общите части, е в правото си да реши собственик, обитател или ползвател, който отсъства по-дълго от тридесет дни в рамките на една календарна година, да плаща за времето на отсъствието си само петдесет на сто от разходите за управление и поддържане, посочени в ал. 1. За своето отсъствие, същият следва писмено да уведоми управителя.

Според т. 4, при решение на Общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата да се ползват услугите на портиер, разходите за него следва да се разпределят съгласно условията и по реда на ал. 1 и 3.

В т. 5 се казва, че собственик, обитател или ползвател, упражняващ професия или извършващ дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, трябва да заплаща разходите за управление и за поддържане на общите части в размер, възлизащ между трикратния и петкратния такъв, който е определен с решение на Общото събрание.

Съгласно текста в т. 6, собственик, обитател или ползвател по ал. 5, трябва да заплаща съответните разходи за поддържане и управление на общите части на сградата в размер, определен в ал. 1, ако за самостоятелните им обекти се ползва отделен вход.

В т. 7 се постановява, че собственици, обитатели и ползватели, които отглеждат животни, подлежащи на извеждане в етажната собственост, трябва да заплащат разходи за вода, електрическа енергия, отопление, абонаментно почистване на асансьора и уборка на общите части за всяко едно животно, в размер, съответен на един обитател.

Какви са начините за плащане?

Има няколко начина, с помощта на които може да се реализира заплащане на сумите, дължими от клиентите ни. Плащането може да бъде извършено в брой, като парите се предоставят директно на наш служител, а датата на посещение може да се определи на телефонните ни номера, както и чрез оповестяване на информационното табло.

Може да се плаща и във всяка една каса на EasyPay и на партньорите им, чрез предоставяне на персонален абонатен номер, който се ползва лично от клиента.

Плащане може да се извърши и през системата на ePay, като това се осъществява с предварително даден персонален номер.

Съществува още една възможност за плащане и тя е по банков път, с превод по следната сметка: IBAN хххх, BIC ххх, банка ххх, в полза на БГ Вход; основание: „Дължима вноска“ и посочване на точния адрес на платеца.

Какъв ред трябва да се спазва при свикване на Общо събрание на собствениците?

Общото събрание най-често се свиква чрез покана. Тя се поставя на общодостъпно, видно място на входа на сградата, най-малко една седмица преди определената дата за събранието.

При неотложна ситуация, изискваща незабавно свикване, поканата се поставя поне 24 часа преди това.

Датата и часът на поставяне се отбелязват задължително върху поканата от свикващия Общото събрание. Съставя се и писмен протокол, удостоверяващ това.
Общото събрание се провежда винаги на подходящо за целта място в етажната собственост, в прилежаща към нея площ или на друго място, близо до нея.

За провеждането на събранието се води протокол, в който следва да се отбележат датата и мястото на провеждането.

Посочват се: дневен ред, явилите се лица, съответните им идеални части от етажната собственост, номерът на самостоятелния им обект.

От голямо значение е начинът, по който са гласували присъстващите на Общото събрание.

На събранието се вписват всички направени изявления, дадените предложения и приетите решения.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги