Нови абонати: 0898 577 045 | Техническа поддръжка: 0899 806 692 contact@bgvhod.com

Въпроси

Как се разпределят разходите за управление и поддръжка на етажната собственост?

Съществува метод за разпределение на разходите за управлението и поддръжката на етажната собственост, които са подробно изброени в ЗУЕС.

Чл. 51., т. 1 гласи, че разходите за управлението и поддържането на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, на ползвателите, обитателите и членовете на домакинствата им, независимо от това на кой етаж живеят.

Според т. 2 не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, които не са навършили 6-годишна възраст, а също и от собственик, обитател или ползвател, който пребивава в етажната собственост за не повече от тридесет дни за една цяла календарна година.

Т. 3 гласи, че Общото събрание с мнозинство повече от петдесет на сто от идеалните части от общите части е в състояние да реши собственик, обитател или ползвател, който отсъства по-дълго от тридесет дни в рамките на една календарна година да плаща за времето на отсъствие само петдесет на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1.

За това, че ще отсъства, трябва да се уведоми писмено управителя.

По т. 4 когато съгласно решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата се ползват услугите на портиер, разходите за него трябва да се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

Т. 5 гласи, че собственик, обитател или ползвател, който упражнява професия или пък извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, която е свързана с достъп на външни лица, да заплаща разходите за управление и за поддържане на общите части в размер между трикратния и петкратния размер, който да е определен с решение на общото събрание.

Т. 6 гласи, че собственик, обитател или ползвател по ал. 5 заплаща съответните разходи за поддържане и управление на общите части на сградата в размера по ал. 1, ако за техните самостоятелни обекти е предвиден отделен вход.

Според т. 7 собственици, обитатели и ползватели, които отглеждат животни, които подлежат на извеждане в етажната собственост, заплащат разходи за вода, електрическа енергия, отопление, абонаментно почистване на асансьора и почистване на общите части за всяко животно, като размерът е колкото за един обитател.

Какви начини за плащане съществуват?

Съществуват няколко  начина, с помощта на които може да реализирате плащане на сумите, дължими от вас. Плащането може да се извърши в брой, като парите се дават на наш служител, а за датата на посещение има възможност да се осведомите на телефоните ни, а също и на информационното табло, поставено най-вече с цел да ви улесни.

Може да платите също във всяка една каса на Easy Pay и на партньорите им с предоставения персонален абонатен номер, ползван лично от вас.

Плащане може да се направи и през системата на E-Pay, като това се случва с предоставен Ви предварително персонален номер.

Друга възможност за плащане е по банков път – с превод по IBAN хххх, BIC ххх, банка ххх, в полза на БГ Вход, основание: „Дължима вноска“ и точния ви адрес.

 

Какъв е редът около свикването на Общо събрание на собствениците?

Общото събрание обикновено се свиква чрез покана.

Поставя се на общодостъпно и видно място на входа на сградата най-малко седем дни преди датата на събранието.

Ако случаят е неотложен, тогава поканата трябва да бъде поставена поне 24 часа преди това.

Точната дата и час на поставяне се отбелязват задължително върху поканата от свикващия общото събрание, като за това се съставя и протокол.

Общото събрание винаги се провежда на подходящо място в етажната собственост, нейната прилежаща площ или пък на друго място, което се намира в близост до нея.

За неговото провеждане се води протокол, в който трябва да се попълнят датата и мястото на провеждането.

Посочва се дневният ред и явилите се лица, а също и съответните им идеални части от етажната собственост и номер на техния самостоятелен обект.

Важен е и начинът, по който са гласували присъстващите.

Вписват се направените изявления, предложенията и решенията, които са приети.

Професионален домоуправител и поддръжка на ЕС

Управление, наем и продажба на частни имоти

Почистване и поддръжка
на зелени площи

Ремонтни дейности и други услуги